Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

4323 0fd5
Na pewno czułeś kiedyś wielki strach
Że oto mija twój najlepszy czas
— Coma
Reposted fromnazwazdupy nazwazdupy viaxannabelle xannabelle
2942 8dfa
Reposted fromsavatage savatage viaAmericanlover Americanlover
Gdy na wietrze zapalasz świeczkę - dobrze wiesz, że nic na tym świecie nie jest wieczne..
— sam
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
2128 a4e8 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure vianiskowo niskowo
5515 bce6
Reposted frompastelowe pastelowe vianiskowo niskowo
5595 d434
Reposted fromretro-girl retro-girl vianiskowo niskowo
2427 6c32
Reposted fromniewazkosc niewazkosc vianiskowo niskowo
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
4327 09be 500
Reposted fromanjove anjove vianiskowo niskowo
1764 d651 500
Reposted from777727772 777727772 viaAmericanlover Americanlover
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaToshi Toshi
Reposted fromenem enem viaToshi Toshi
Kiedyś będzie inaczej. A teraz jest jak jest.
— sopockie złote myśli, dwa wina później.
Reposted fromkatalama katalama viaszydera szydera
3600 0472 500
Reposted from0 0 viaszydera szydera
Reposted frombluuu bluuu viaToshi Toshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl