Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

1990 c799 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
1581 68b2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
5235 748a 500
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viainsanedreamer insanedreamer
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
4753 5999 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
4754 8bfc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo

November 12 2019

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat vianiskowo niskowo
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
3957 9dfd 500
Reposted fromtoganja toganja viaAmericanlover Americanlover
7444 9820 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaAmericanlover Americanlover
5891 2287
5480 7e85 500
Reposted frompiehus piehus viaBetterDays BetterDays
1284 653a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl