Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaspontaneous spontaneous
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viaSsomething Ssomething
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaSsomething Ssomething
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viairmelin irmelin
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawelovekate welovekate

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
1697 eb7c 500
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
8062 e37f 500
8864 6203 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapleassure pleassure
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viapleassure pleassure
8059 bfb5
Reposted fromto-nie-tak to-nie-tak viainsanedreamer insanedreamer
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viainsanedreamer insanedreamer
5805 909a
2856 763b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl