Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

Reposted frompeper peper viacoeurina coeurina
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viacoeurina coeurina
Reposted frombluuu bluuu viacoeurina coeurina
4078 aaa4 500

arunnai:

arunnai

Reposted fromtosiaa tosiaa viacoeurina coeurina
9818 cadc 500
Reposted fromfoina foina viacoeurina coeurina
Reposted frombesen besen viacoeurina coeurina
9353 b712
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viacoeurina coeurina
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
2203 8b8a
Reposted fromhagis hagis vianiskowo niskowo
Zaczynamy jako nieznajomi i kończymy tak samo
— Cytaty o życiu (via wariatkablog)
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viaszydera szydera
6506 a66c 500
Reposted fromcoeurina coeurina
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viacoeurina coeurina
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl