Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2019

6790 e61a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem vialaparisienne laparisienne
5222 7267 500
Reposted frominverosimil inverosimil vialaparisienne laparisienne
4866 6500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
5091 a4ed
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
(...) gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj "Anna Karenina"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo
6191 17eb 500
To nie ręcznik. To pola tulipanów w Holandii
Reposted fromjodynaa jodynaa vianiskowo niskowo

August 11 2019

5220 fdcc
Reposted fromdontcallmenubs dontcallmenubs viamefir mefir
6272 a5ad
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialaparisienne laparisienne
0785 a67c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
7487 8ba8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
4063 d6d5
Reposted frompurpa purpa viainsanedreamer insanedreamer
4121 b819
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromfindmyway findmyway viainsanedreamer insanedreamer
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viaanorexianervosa anorexianervosa

July 30 2019

Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromkrn krn vianiskowo niskowo
1345 237a
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
Jestem jednocześnie za bardzo i zarazem nie dosyć.
— .
Reposted frommadeliine madeliine vianiskowo niskowo
Reposted fromlouve louve vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl