Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2019

8059 be57
Karlsdal, Örеbro Län, Swеdеn
Reposted fromolbaria olbaria vianiskowo niskowo
6133 70ad
Reposted fromdailylife dailylife vialaparisienne laparisienne
Zasypianie razem- bardziej intymne niż seks.
Reposted fromsucette2 sucette2 vialaparisienne laparisienne
2225 8b62
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaszydera szydera
A jeśli świat miałby się dzisiaj skończyć, przyszedłbyś?
— ja. dzisiaj. chyba trochę jednak żałując.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaszydera szydera
Przez całe życie instynkt uczył mnie jednego - człowiek ma większe szanse jeśli polega na sobie.
— Tara Westover – Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaszydera szydera
Oddałem wszystko, żeby wszystko mieć.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaszydera szydera


I'm just too tired..
Złe chwile same nas znajdą.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
6100 63da 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
3858 e9c7
Reposted fromtichga tichga viatak-czekam tak-czekam
5370 ab8d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin

September 23 2019

6688 88e1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9841 6d29 500
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel vianiskowo niskowo
0252 1ccc 500
Reposted fromqb qb viainsanedreamer insanedreamer
4138 b495 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl