Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

6600 f0c1 500

tkkatherineblog:

IG @colleenkelsey

Reposted fromtosiaa tosiaa viacoeurina coeurina
3169 b9f3 500
Reposted fromkrolik krolik vialaparisienne laparisienne
9855 16e2 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
5049 9ee3 500
Reposted fromGodislove Godislove viaBetterDays BetterDays
6672 3371
Reposted fromdusielecc dusielecc viasmutnazupa smutnazupa
To, o czym myślisz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— "Niedopowieści" Patrick the Pan
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
7652 926a 500
Reposted from1911 1911 vianiskowo niskowo
7028 7722 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
Reposted fromshakeme shakeme viatak-czekam tak-czekam
8510 dbe7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki
9015 85a6 500
Reposted fromverronique verronique vialaparisienne laparisienne
Nie wiem, jak to się dzieje, że nagle człowiek potrafi robić rzeczy, które przedtem były do niego nie podobne. Nagle nadchodzi jakaś chwila, w której traci panowanie nad sobą, przegapia samego siebie.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
6574 ce55 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
7151 d459 500
oliwki czarne

"Zbieram książki, których nie zdążyłem przeczytać, filmy nieobejrzane, rozmowy z najbliższymi nieprzeprowadzone, wyznania miłości nigdy z braku czasu, nastroju, skupienia niewypowiedziane. Jest co robić!"

Jerzy Stuhr

Reposted fromhrafn hrafn viacytaty cytaty
9328 288d 500
6640 d9fa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

"Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?"

Haruki Murakami

Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
6668 48a1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl