Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted frominsomniasmile insomniasmile viaszydera szydera
Żebyś nigdy nie straciła swojej wrażliwości i tego nietuzinkowego spojrzenia na pewne sprawy.
— najlepsza pani J.K
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera
tak bardzo nie chcę, żeby nas to wszystko przerosło. 
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaszydera szydera
4214 0c6f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
2465 ecb8
Reposted fromshakeme shakeme viaAmericanlover Americanlover
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frompaniwer paniwer viaszydera szydera
Pisz i mów mi o wszystkim, wtedy będziemy razem - będąc osobno.
— ...
Reposted fromchocoway chocoway viaszydera szydera
9995 2a79 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
3218 ddab 500
Reposted fromwentyl wentyl viaszydera szydera
o tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd czy talent, ale to, jak traktujemy drugiego człowieka...
— fckn tru
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viaszarakoszula szarakoszula

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viaszarakoszula szarakoszula
5098 6751 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viaszydera szydera
5492 cc41
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viaanorexianervosa anorexianervosa
5610 08bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

August 12 2019

6781 4637
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl