Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

8024 f0fb
Reposted fromshakeme shakeme viapleassure pleassure
6446 c6a1 500
7381 1760 500
7372 ccf4 500
0385 cac3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszarakoszula szarakoszula
8164 b6b1 500
Reposted fromwyczes wyczes viacachalot cachalot
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy vianiskowo niskowo

September 08 2019

2000 888f 500
Reposted frombrumous brumous vianiskowo niskowo
2700 c23a
Reposted fromiheartfatgirls iheartfatgirls vianiskowo niskowo
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo viaszydera szydera
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted frominsomniasmile insomniasmile viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl